Trang chủ Life Hòa tan đường vào nước tạo sự thay đổi hóa học hay...

Hòa tan đường vào nước tạo sự thay đổi hóa học hay vật lý?

Theo các bạn, hiện tượng đơn giản này gây ra sự thay đổi về hóa hay lý?

Trang Though.co cho rằng hòa tan đường vào nước là một ví dụ về sự thay đổi tính chất vật lý bởi một sự thay đổi hóa học thì phải tạo ra một sản phẩm hóa học mới, phải có quá trình phản ứng xảy ra. Trong khi thực tế thì pha đường vào nước, chúng ta chỉ thu được hỗn hợp nước đường. Chất (đường) có thể thay đổi về dạng tồn tại nhưng không thay đổi tính chất. Do đó đây là sự thay đổi mang tính vật lý.

Tuy nhiên, nếu pha muối vào nước thì mọi chuyện lại khác. Khi pha muối vào nước, muối bị tách thành các ion thành phần (Na+ và Cl-) và những ion này có tính chất khác so với khi chúng ở trong hợp chất. Như vậy ở đây đã có sự thay đổi về hóa học. Tuy nhiên, khi bạn làm bay hơi nước, thứ bạn thu lại được vẫn là muối. Và điều này chứng minh, pha muối vào nước tạo cả sự thay đổi về vật lý (không thay đổi tính chất hợp chất).

Nguồn: Though.co