Trang chủ Science Thạch nhũ trong hang động được hình thành thế nào?

Thạch nhũ trong hang động được hình thành thế nào?

Ở Việt Nam có rất nhiều hang động với hình thù thạch nhũ vô cùng đẹp. Bạn có biết thạch nhũ được hình thành thế nào không?

Đó chính là kết quả lâu dài của sự chuyển hóa lẫn nhau giữa hai muối Ca(HCO3)2 và CaCO3.

Khi gặp nước mưa và khí cacbonic trong không khí, CaCO3 chuyển hóa thành Ca(HCO3)2 tan trong nước, chảy qua khe đá vào trong hạng động.

CaCO3 + H2O + CO2 —> Ca(HCO3)2

Dần dần Ca(HCO3)2 lại chuyển hóa thành CaCO3 rắn. Quá trình này xảy ra lâu dài tạo nên thạch nhũ với những hình thù khác nhau.

Nguồn: Hóa học và Cuộc sống